- LASKOMEX- warunki współpracy
Laskomex
Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

STREFA KLIENTA

REGULAMIN SPRZEDAŻY DLA KONSUMENTÓW

Dane Sprzedawcy:

Janusz Chojnacki prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Janusz Chojnacki Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowo - Usługowego "Laskomex", w Łodzi (93-231), przy ul. Dąbrowskiego 249, ujawniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 728-000-71-58, nr REGON: 004274467.

Dane kontaktowe:

PPUH Laskomex Janusz Chojnacki Ul. Dąbrowskiego 249 93 - 231 Łódź Adres e - mail: handel@laskomex.com.pl.

Zachęcamy do dokonywania zakupów u pośredników w województwach (patrz mapka). W przypadku realizacji zamówień złożonych na odległość (za pośrednictwem faksu, telefonu, mialem) obowiązują następujące regulacje:

I. Dostawa towaru

 1. Dostawa Towaru wysyłana jest na adres wskazany przez Konsumenta podczas składania Zamówienia.
 2. Zamówiony Towar Sprzedawca wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej, Kurierem UPS lub udostępnia Towar do odbioru przez Klienta w swojej siedzibie po uprzednim umówieniu terminu jego odbioru.
 3. Sprzedawca dostarcza zamówiony towar nie później niż w terminie 3 dni od daty pozytywnej autoryzacji transakcji dokonywanej za pomocą karty kredytowej, elektronicznego przelewu za pośrednictwem systemu PayU (Allegro) lub zaksięgowania należności na rachunku Sprzedawcy w wypadku przelewu tradycyjnego. Nie realizujemy zamówień z wysyłką za pobraniem.

II. Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Zaleca się, aby Konsument dokonał sprawdzenia przesłanego towaru w momencie jego dostarczenia, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy).
 2. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się dołączenie przez Kupującego dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 3. Reklamacje w formie pisemnej należy składać na adres siedziby Sprzedawcy lub mailowo na adres: handel@laskomex.com.pl. Reklamacja powinna zawierać wskazanie przyczyny jej złożenia oraz określać zakres żądania Kupującego. Reklamacja powinna zostać przy tym podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia. W przypadku, gdy weryfikacja reklamacji wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta Towaru, termin do ustosunkowania się ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. Sprzedawca poinformuje wówczas Konsumenta o wydłużonym terminie rozpatrzenia reklamacji z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 5. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Podstawą wniesionej reklamacji mogą być w szczególności wady fizyczne (niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, w tym także nieprawidłowości w jej zamontowaniu lub uruchomieniu jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy) lub prawne rzeczy sprzedanej (rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu).
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Konsument ma prawo do realizowania uprawnień z tytułu rękojmi, niezależnie od wyczerpania trybu reklamacyjnego. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę:
  1. a) Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;
  2. b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę;
  3. c) Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów;
  4. d) jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt Sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
  5. e) jeżeli Kupującym jest Konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, a także Kupujący, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy albo żąda wymiany rzeczy na wolną od wad jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca siedziby Sprzedawcy. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy Konsument.
 11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.
 12. W terminach określonych w pkt 9 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 13. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zapis ten stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
 14. O sposobie załatwienia reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie informuje Konsument.
 15. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

III. Prawo odstąpienia:

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z poniższym pouczeniem. Oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia może być złożone na formularzu według poniższego wzoru (link).
 2. Sprzedawca nie dopuszcza możliwości odstąpienia przez Konsumenta od umowy poprzez złożenie oświadczenia na jego stronie internetowej. Konsument może jednak przesłać oświadczenie o odstąpieniu, według wzoru z poniższego formularza, na adres e-mail Sprzedawcy. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sprzedający prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres podany powyżej o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (link), jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W wypadku wykonania prawa odstąpienia, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

PPUH Laskomex Janusz Chojnacki
ul. Dąbrowskiego 249
93 - 231 Łódź
Adres e - mail: handel@laskomex.com.pl

Ja................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy.....................................,
Data zawarcia umowy:...................................
Data odbioru przedmiotów: ...........................
Imię i nazwisko konsumenta: .......................
Adres konsumenta: .....................................
Data odstąpienia od umowy: .........................

Podpis konsumenta: .........................
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

IV. Umowy zawierane na odległość, w stosunku do których konsument nie może wykonać prawa odstąpienia.

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w odniesieniu do umowy:

 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

V. Gwarancja, usługi posprzedażne:

24 miesiące od daty sprzedaży
szczegóły w "Warunkach Gwarancji"

VI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń.

 1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego ("Sąd Polubowny"), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 3. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 4. Formularze wniosków, o których mowa powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 5. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.
 6. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego.
 7. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
 8. Zamawiający, będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów.
 9. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.


[POWRÓT]
Copyright Laskomex © 1999-2021

Ta strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w Polityce prywatności.