Laskomex
Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

O NAS

Polityka Prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania i gromadzenia danych osobowych przez PPUH Laskomex Janusz Chojnacki

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:
 • bezpośrednio od Państwa,
 • ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Janusz Chojnacki „Laskomex” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, Łódź 93-231 ul. Dąbrowskiego 249 NIP: 728-000-71-58, REGON: 004274467 (dalej: Laskomex)

Jakie dane przetwarzamy?

„Laskomex” przetwarza następujące kategorie danych:
 • dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail)
 • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
 • dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług Laskomex (np. o produktach Laskomex, z których korzystali Państwo wcześniej).
Pozyskujemy tylko te dane, które są niezbędne do realizacji ściśle określonych celów.

Podstawowe zasady RODO

RODO formułuje 6 zasad przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się nasze przedsiębiorstwo, gdy przetwarzamy dane osobowe. Są nimi:
 • zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco ustalonymi kanałami komunikacji i jak najprostszym językiem, by osoby, których dane dotyczą, były świadome, że zbieramy, przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy ich określone dane osobowe;
 • zasada minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne, stosowne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel;
 • zasada prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, by dane, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Dlatego możemy co jakiś czas prosić osoby, których dane przetwarzamy, o to, by sprawdziły i zaktualizowały swoje dane. Prosimy ich też o to, by klienci informowali nas o wszelkich zmianach swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres itp.);
 • zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas przepisy prawa);
 • zasada integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
 • zasada rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać (w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do danych osobowych działamy zgodnie z przepisami prawa, uwzględniamy ochronę danych w fazie projektowania (np. nowego produktu) oraz zapewniamy domyślną ochronę danych osobowych.

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:
 • w celach objętych zgodą na przetwarzanie danych osobowych;
 • w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 • w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Laskomex,
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Laskomex, np. wystawienia faktury lub rachunku,
 • w celu założenia i administrowania Państwa konta zintegrowanego z systemami informatycznymi/serwisami internetowymi Laskomex,
 • w celach marketingowych produktów i usług Laskomex,
 • jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą, będziemy przetwarzać Państwa dane:
  1. w celu marketingu podmiotów trzecich,
  2. w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe (wywiady osobiste).

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Laskomex, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Laskomex w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Laskomex jest legalne. Proszę pamiętać, iż cofnięcie zgody może się wiązać z brakiem realizacji, np.: umowy, zamówienia.

Jak skontaktować się z naszym pracownikiem?

W naszym przedsiębiorstwie został wyznaczony pracownik zajmujący stanowisko referenta ds organizacyjno-prawnych, który zajmuje się wszelkimi sprawami dot. ochrony danych osobowych. Istnieje możliwość skontaktowania się z nim za pomocą adresu mailowego rodo@laskomex.com.pl.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:
 • zawarcie i wykonanie umowy z Laskomexem,
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Laskomexie (np. wystawienie faktury),
 • prawnie uzasadniony interes Laskomex (marketing bezpośredni swoich produktów i usług),
 • wyrażona przez Państwa zgoda (np.: szkolenia produktowe)

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi Laskomex współpracuje („Partnerzy Laskomexu”), by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom Laskomexu, na których Państwo się zgodzą.

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać. Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od Laskomexu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Laskomexu mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Laskomexem lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Laskomex i jakie mogą być podnoszone wobec Laskomexu.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Laskomex?

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jednakże chcielibyśmy zaznaczyć, iż właściwym organem nadzorczym, do którego będzie można kierować skargi w przyszłości stanie się Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).
PLIKI COOKIES

W czasie korzystania ze strony www.laskomex.com.pl w pamięci Twojej przeglądarki mogą zostać zapisane pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe, których zadaniem jest zapewnienie prawidłowego działania strony (obsługa sesji), pliki te wykorzystywane są również do celów statystycznych.

Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci swojego urządzenia, możesz zablokować zapis plików cookies, zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej. Korzystanie z naszej strony bez zmiany tych ustawień oznacza zgodę na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Po zablokowaniu plików cookies możesz w dalszym ciągu uzyskać dostęp do wszystkich informacji znajdujących się na naszej stronie www.

Pliki cookies wykorzystywane przez naszą stronę internetową:

NAZWA PLIKU COOKIE RODZAJ PLIKU COOKIE CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKU COOKIE CZY USUNIĘCIE PLIKU UNIEMOŻLIWI KORZYSTANIE Z WITRYNY?
statystyczny statystyka Nie
statystyczny statystyka Nie
statystyczny statystyka Nie
sesja Plik cookie tworzony przez system zarządzający stroną podczas jej odwiedzania Nie

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?Niniejsza Polityka Prywatności została zaktualizowana 24 maja 2018 roku.
Copyright Laskomex © 1999-2021

Ta strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w Polityce prywatności.