Laskomex
Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

O NAS

POLITYKA JAKOŚCI 1. Celem działalności przedsiębiorstwa LASKOMEX jest tworzenie Przedsiębiorstwa Przyszłości i podnoszenie jakości życia interesariuszy poprzez kształtowanie i zaspokajanie ich potrzeb oraz integrację, doskonalenie relacji i budowę zaufania między nimi, zgodnie z misją, wizją i strategią firmy. Za interesariuszy uważamy: klientów wewnętrznych (członków samorządu, pozostałych pracowników i ich rodziny); kooperantów; dostawców; stałych partnerów (m.in. dystrybutorów), odbiorców końcowych, instytucje i organizacje, pozostałych interesariuszy (społeczeństwo) oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych rozwojem naszej firmy.
 2. LASKOMEX zajmuje się działalnością produkcyjną, handlową i usługową w branży bezpieczeństwa, w dziedzinie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzi także badania naukowe i wdrożenia dotyczące kierowania jakością życia i samodoskonalenia. Gromadzi doświadczenia i przekazuje je interesariuszom, poprzez doradztwo i szkolenia.
 3. Przedsiębiorstwo nasze jest otwarte na współpracę, poszukuje partnerów do tworzenia innowacyjnych produktów i usług oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć i projektów w celu lepszego przewidywania i planowania z uwzględnieniem szans i barier.
 4. Ciągłe doskonalenie wyrobów i usług oraz podnoszenie jakości kierowania, osiągamy w procesie ustawicznego szkolenia oraz planowania, realizacji i podsumowywania naszej działalności.
 5. Polityka Jakości realizowana jest przez wszystkich interesariuszy przedsiębiorstwa poprzez przyjęcie odpowiedzialności za efekty realizacji jego celów.
Naszą politykę jakości określają poniższe kierunki działań:
 1. Cele określamy w procesie przyczynowo-skutkowego myślenia poszukując dróg najbardziej efektywnego rozwoju człowieka, rodziny, przedsiębiorstwa i naszego kraju - Polski, w oparciu o prawa i modele uniwersalne oraz doświadczenie interesariuszy firmy.
 2. Ukierunkowanie na interesariuszy osiągamy, poprzez uświadamianie wszystkim ich kluczowego znaczenia dla funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa.
 3. Systemowe podejście do zarządzania osiągamy przez doskonalenie cyklu planowania, wykonywania, badania (podsumowania) oraz stosowania i działania (korygowania) go na wszystkich płaszczyznach działania naszego przedsiębiorstwa.
 4. Nieustannie poszukujemy nowych uniwersalnych technologii prowadząc badania naukowe i wdrażając innowacje zwiększające skuteczność i efektywność zarządzania oraz osiągania celów.
 5. Przywództwo realizujemy przez wytyczanie i realizację kierunków działania, zorientowanych na kreowanie przyszłości oraz samomotywacji (wewnętrznej motywacji) powodowanej zainteresowaniem kulturą zarządzania i wspólną twórczością na jej różnych poziomach poprzez kształcenie w liderach postaw służebnego przywódcy.
 6. Zaangażowanie pracowników osiągamy przez aktywne włączanie ich w system zarządzania przedsiębiorstwem, edukację, uświadamianie znaczenia jakości, doskonałości i wzrostu świadomości indywidualnej i grupowej w efektywnym działaniu oraz poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi zgodne z przyjętą w firmie polityką personalną.
 7. Podejście i myślenie procesowe realizujemy przez identyfikację, dokumentowanie, korygowanie i nieustanne doskonalenie procesów firmy, poszukując najbardziej efektywnego algorytmu systemowego rozwoju.
 8. Ciągłe doskonalenie osiągamy przez nieustanne poszukiwanie możliwości poprawy jakości naszych celów, działań, produktów i usług zmierzając do nieuświadomionej doskonałości.
 9. Poszerzamy perspektywy działalności firmy integrując się z interesariuszami przez poszukiwanie i wybór partnerów, o zgodnych celach oraz poprzez uzgadnianie zasad współpracy w oparciu o konsenus i wspieranie się w osiąganiu wytyczonych wspólnie celów.
 10. Opierając się na samoorganizacji i samorządności w zarządzaniu oraz szkoleniach, przyczyniających się do ciągłego rozwoju interesariuszy i naszego przedsiębiorstwa, nieustannie doskonalimy się jako organizacja ucząca się, stosująca zarządzanie przez wiedzę oraz prowadząca działalność szkoleniową i konsultingową.
 11. Podejmujemy starania, aby wykraczać ponad oczekiwania interesariuszy proponując coraz nowsze produkty, towary i usługi służące zwiększeniu bezpieczeństwa, jakości ich życia i obszaru samodoskonalenia.
 12. Rzetelnie prowadzimy ciągłe monitorowanie struktury (statyki) oraz procesów (dynamiki) naszego przedsiębiorstwa, podsumowując efekty i doskonaląc się oraz podejmując wszelkie działania przeciw niegospodarności zwiększając efektywność zarządzania przedsiębiorstwem co prowadzi nas do osiągania zysku na wszystkich poziomach naszego działania.
Laskomex-polityka jakości Polityka Jakości
Copyright Laskomex © 1999-2021

Ta strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w Polityce prywatności.