Laskomex
Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

TRYBY NUMERACJI W DOMOFONACH CYFROWYCH.

Aby szczegółowo wyjaśnić zasady stosowania różnych trybów numeracji należy wprowadzić dwa pojęcia:

  • Numer fizyczny. Numer ustawiony w odbiorniku (unifonie lub monitorze). Numer ten jest ustawiany przy pomocy jumperów lub jest programowany. Każdy odbiornik powinien mieć ustawiony inny numer fizyczny. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest zaprogramowanie dwóch urządzeń z tym samym numerem - w trakcie wywołania obydwa urządzenia dzwonią jednocześnie.
  • Numer logiczny. Numer wybierany z klawiatury domofonu.

Tryb normalny

W najprostszym przypadku numer logiczny jest taki sam jak numer fizyczny. Na przykład wybranie z klawiatury numeru 1 spowoduje, że sygnał wywołania pojawi się w unifonie, w którym zaprogramowany jest numer 1. W trybie normalnym można programować numery z zakresu 1-254.
Jest to domyślny tryb pracy domofonu.

Tryb z przesunięciem zakresu

Tryb normalny ogranicza zakres numerów obsługiwanych przez domofon do wartości 1-254. W wielu przypadkach zachodzi potrzeba obsługi numerów większych niż 254, można wtedy skorzystać z trybu z przesunięciem zakresu. W trybie tym należy ustawić parametr „przesunięcie zakresu”, który służy do obliczenia numeru fizycznego urządzenia, które ma zostać wywołane.

NumerFizyczny=NumerLogiczny - PrzesunięcieZakresu

Na przykład mieszkania w budynku mają numery 301-320. W trybie normalnym numery te przekraczają zakres numerów, który można ustawić w unifonie, dlatego stosujemy tryb z przesunięciem zakresu. W trybie programowania wartość parametru „przesunięcie zakresu” ustawiamy na 300. Po wybraniu z klawiatury numeru 301 wywołanie pojawi się w unifonie z numerem fizycznym 1 (301 – 300), itd.

Ten tryb numeracji stosowany jest też w przypadku, kiedy w budynku znajduje się kilka klatek schodowych z mieszkaniami o tych samych numerach lub kiedy stosowane są oznaczenia literowe -1A, 1B, 1C, itd. W takim przypadku można ponumerować kolejno klatki (1, 2, 3, itd.), a numer klatki wstawić przed numerem mieszkania. Numery lokali wybierane przy wejściu głównym i przy wejściach podrzędnych są jednakowe. Przy korzystaniu z tego rozwiązania zalecane jest stosowanie paneli informacyjnych ze spisem lokatorów.

Tryb z numeracją budynku.

Tryb z numeracją budynku wykorzystywany jest w systemach wielowejściowych z wejściem głównym. Tryb ten dotyczy problemu powtarzających się numerów mieszkań w różnych klatkach. Różnica między zastosowaniem trybu z przesunięciem zakresu a trybu z numeracją budynku polega na sposobie wybierania numerów. W Trybie z przesunięciem zakresu przy wejściu głównym i podrzędnym wybierany był ten sam numer. W trybie z numeracją budynku przy wejściu głównym wybierany jest najpierw numer budynku, a następnie numer znajdującego się w nim mieszkania. Przy wejściu na klatkę schodową wybierany jest tylko numer mieszkania.

Aby włączyć system z numeracją budynku należy w każdej podrzędnej kasecie elektroniki ustawić parametr 'numer budynku' a w kasecie elektroniki przy wejściu głównym włączyć obsługę trybu z numeracją budynku.

Tryb numeracji hotelowej.

Tryb numeracji hotelowej stosowany jest w obiektach, w których numer lokalu związany jest z numerem piętra, na którym się dany lokal znajduje - na przykład na parterze numeracja 1-10, na pierwszym piętrze 101-110, itd. Taką numerację stosuje się w hotelach, internatach, akademikach, pensjonatach itp.
Numer fizyczny obliczany jest ze wzoru:

NF= Piętro * LiczbLokaliNaPiętro+NumerLokaluNaPiętrze

Aby włączyć ten tryb numeracji trzeba w trybie programowania podać liczbę lokali przypadających na jedno piętro. Jeśli na kolejnych piętrach liczba lokali nie jest jednakowa należy podać największą liczbę lokali przypadającą na piętro i przyjąć , że na pozostałych piętrach jest ich tyle samo.

Przekierowanie nieobsługiwanych numerów

Aby system domofonowy, zwłaszcza system z wejściem głównym działał poprawnie, należy w wejściach podrzędnych ograniczyć zakresy obsługiwanych numerów. Po wykonaniu tej operacji domofon może nawiązać połączenie z numerami ze zdefiniowanego zakresu. Próba nawiązania łączności z numerem spoza tego zakresu spowoduje wyświetlenie komunikatu [OFF], informującego, że numer ten nie jest obsługiwany.

Numery, które nie są obsługiwane można przekierować na jeden wybrany numer unifonu, np. numer unifonu portiera lub strażnika. Ten tryb numeracji można wykorzystać w domkach jednorodzinnych. Domofony cyfrowe są stosowane w domach jednorodzinnych z prostego powodu - panel zewnętrzny stanowi połączenie domofonu, zamka szyfrowego i czytnika kluczy elektronicznych. W domu jednorodzinnym montuje się przeważnie jeden unifon. W takim przypadku obok domofonu trzeba umieścić informację, pod jaki numer należy dzwonić. Można też skonfigurować domofon w taki sposób, aby dzwonił pod wybrany numer bez względu na to, jaki numer został wybrany z klawiatury. Aby to zrobić należy przekierować nieobsługiwane numery na unifon z numerem 1, a następnie ustawić zakres obsługiwanych numerów od 1 do 1.

Dodatkowe numery spoza obsługiwanego zakresu.

W niektórych przypadkach domofon powinien obsługiwać numery spoza zakresu, który obsługuje - na przykład w sytuacji, kiedy administrator budynku zaadaptował kilka pomieszczeń na lokale użytkowe, a domofon jest już zainstalowany i skonfigurowany. W domofonach cyfrowych CD-2502 i CD-3100 numerom fizycznym 251, 252, 253 i 254 można przypisać dowolny numer logiczny z przedziału 1...9998. Numer ten będzie działał prawidłowo niezależnie od ustawionego trybu numeracji i ograniczenia zakresu.[POWRÓT]
Copyright Laskomex © 1999-2021

Ta strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w Polityce prywatności.